LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM

   Việt Nam là một nước văn hiến ngàn năm. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ giữa...

LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

   Luật trưng cầu ý dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày  25 tháng 11 năm 2015    Luật quy  định...

TẬP HỢP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI...

   Để lãnh đạo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, yêu cầu cuộc bầu cử phải bảo đảm được tiến hành “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm…”. Đảng...

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

   Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này quy  định về vị trí, chức năng,...

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

   Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông...

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN...

   Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9...

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (NĂM 2013-1992-1980-1959-1946)

   Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống...

QUỐC HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỔI MỚI

   Quốc hội Việt Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên (ngày 06.01.1946). Nhà nước ta có một Quốc hội thống...

16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội...

   Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.    Kế hoạch của...

Quảng Ngãi: Chuẩn bị thật tốt để cuộc bầu cử diễn ra chu đáo...

   Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch để cuộc bầu cử diễn ra chu đáo, chất lượng. Yêu cầu của Ủy viên TW Đảng,...