Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông Phan Đình Độ
Phụ trách chung toàn bộ công tác của Thư viện; Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn và hàng năm của đơn vị; Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ, kế toán tài chính, đối ngoại

Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Hưng
Phụ trách công tác chuyên môn

 ——————————-

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG (04 phòng ban)
– Phòng Hành Chính – Tổng hợp
– Phòng Thông tin – Thư mục
– Phòng Phục vụ bạn đọc và bảo quản tài liệu
– Phòng Bổ sung, xử lý tài liệu
– Đội Bảo vệ.