BÁC HỒ – VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

   Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa...

XÂY DỰNG PHÒNG ĐỌC SÁCH Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HYỆN TƯ NGHĨA

   Xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc cơ sở, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng phong trào đọc sách...
video

Video Giới thiệu sách: Sách trong cuộc đời

https://youtu.be/mhFTpfLPCgo

PHỤC VỤ SÁCH LƯU ĐỘNG NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HIỆP VÀ...

   Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều chương trình, tổ chức nhiều hoạt động triển khai rộng rãi, đồng...

Kế hoạch phối hợp Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh...

Kế hoạch số: 442/KHPH-SGDĐT-TĐ Ngày ban hành: 31/3/2022 Nội dung đính kèm: Kế hoạch phối hợp Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TẠI 2 HUYỆN...

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TVTH ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, hướng dẫn chuyên môn...

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022...

Số ký hiệu: 44/KH-UBND Ngày ban hành: 16/03/2022 Nội dung đính kèm: 44/KH-UBND