Chức năng nhiệm vụ

THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 103, Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3822325
Email: Thuvientinhquangngai@gmail.com
Wesite: http://thuvienquangngai.vn

Thư viện Tổng hợp tỉnh có chức năng thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu (sách, báo, bản đồ, băng đĩa… và các sản phẩm lưu trữ thông tin khác) trong xã hội; các tài liệu xuất bản tại Quảng Ngãi và nói về Quảng Ngãi, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

* Thư viện có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu thư viện, xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin, tổ chức bộ máy tra cứu tìm tin, tổ chức nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc – người dùng tin; Tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền và giới thiệu kịp thời vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh; Xây dựng phong trào đọc sách, báo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn thư viện, tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng; Hướng dẫn, tổ chức thư viện; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; Tổ chức luân chuyển sách, báo về cơ sở ; Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện…

Các phòng chức năng: 
– Phòng Bổ sung, Xử lý tài liệu.
– Phòng Phục vụ bạn đọc, Bảo quản tài liệu.
– Phòng Thông tin – Thư mục.
– Phòng Hành chính – Tổng hợp.