Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề...

Số ký hiệu: 03/2024/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 17/6/2024 Nội dung đính kèm: TT số 03/2024/TT-BVHTTDL

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề...

Số ký hiệu: 02/2024/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 17/6/2024 Nội dung đính kèm: TT số 02/2024/TT-BVHTTDL

Thông tư số 02 ngày 25.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 02 ngày 25.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định h bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin

Thông tư số 01 ngày 22.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 01 ngày 22.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu thông báo thành lập, sáp nhập, chia tách thư viện

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thư viện

Luật Thư viện ngày 21.11. 2019

Luật Thư viện ngày 21.11. 2019

Thông tư số 10 ngày 10.10.2019 của Bộ VHTTDL

Thông tư số 10 ngày 10.10.2019 của Bộ VHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện...

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông tư số 13 ngày 09.12.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 13 ngày 09.12.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV quy định Mã số tiêu chuẩn - chức danh nghề nghiệp thư viện