Kế hoạch thực hiện Ấn phẩm Thông tin – Thư viện năm 2024

Số ký hiệu: 136/KH-TVTH Ngày ban hành: 21/5/2024 Nội dung đính kèm: - KH số 136/KH-TVTH                              - Đề cương mục lục  

Kế hoạch nói chuyện chuyên đề năm 2024

Số ký hiệu: 135/KH-TVTH Ngày ban hành: 21/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 135/KH-TVTH

Kế hoạch hoạt động phục vụ hè cho thiếu nhi năm 2024

Số ký hiệu: 120/KH-TVTH Ngày ban hành: 7/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 120/KH-TVTH

Kế hoạch tổ chức nghiệp vụ thư viện năm 2024

Số ký hiệu: 119/KH-TVTH Ngày ban hành: 7/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 119/KH-TVTH

Kế hoạch số 21/KH-TVTH

Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và luân chuyển tài nguyên thông tin thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 Số ký hiệu:...

Kế hoạch sô 18/KH-TVTH

Tổ chức phục vụ lưu động ngoài thư viện năm 2022 Số ký hiệu: 18/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/02/2022 Nội dung đính kèm: KH số 18/KH-TVTH

Công văn số 08/TVTH-BS&XLTL

Về việc hỗ trợ sách, báo, tạp chí phục vụ Trưng bày "Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu" năm 2021 Số/ký hiệu: 08/TVTH-BS&XLTL Ngày ban hành: 21/01/2021 Nội dung đính kèm: CV số 08/TVTH-BS&XLTL    

Thông báo số 07/TB-BBT

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Trang thông tin  Điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 07/TB-BBT Ngày ban hành: 20/01/2021 Nội dung đính...

Quyết định số 06/QĐ-TVTH

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 06/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 19/01/2021 Nội dung đính kèm: QĐ số 06/QĐ-TVTH      

Công văn số 05/TVTH-TTTM

Về việc đăng ký nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 Số/ký hiệu: 05/TVTH-TTTM Ngày ban hành: 18/01/2021 Nội dung đính...