QUỐC HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỔI MỚI

0
637

   Quốc hội Việt Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên (ngày 06.01.1946). Nhà nước ta có một Quốc hội thống nhất và đầu đủ tư cách pháp lý đại diện cho nhân dân cả nước trương các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại, thực hiện các chức năng Hiến định: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

   Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra cũng như yêu cầu của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới. Quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội là sự thể hiện đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng Quốc hội của Nhà nước kiểu mới.

   Cuốn sách “Quốc hội Việt Nam tổ chức, hoạt động và đổi mới” sẽ góp phần phục vụ tích cực cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về Quốc hội, vào việc tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc hội ta ngày càng thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách  “Quốc hội Việt Nam tổ chưc, hoạt động và đổi mới”.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Quốc hội Việt Nam tổ chức hoạt động và đổi mới : Sách chuyên khảo / Phan Trung Lý. – H. : Chính trị quốc gia, 2010. – 335 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.032101              MN.048329-30

Vân Trà– Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây