KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

0
1220

   Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

   Cuốn sách bao gồm các bài tham luận của các nhà khoa học trong hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức. Nội dung cuốn sách tập trung trình bày các vấn đề: vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đối với cách mạng Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn; về dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các Văn kiện Đại hội XI của Đảng; nền tảng giá trị cho sự lựa chọn và kiên trì mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

   Cũng trong tập sách này, các tác giả đã đưa ra những ý kiến đánh giá từ các góc cạnh khác nhau để góp phần làm sáng tỏ nội dung trên. Tác giả cố gắng giữ nguyên các luận chứng riêng để bạn đọc thuận tiện nghiên cứu, tham khảo.

   Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, mời các bạn tìm đọc.

   Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013. – 502tr. ; 21cm.

   Số đăng ký cá biệt:                DN.034482

Ánh Nguyệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây