Kế hoạch số 157/KH-TVTH

Kế hoạch Tổ chức Trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Số/ký hiệu: 157/KH-TVTH Ngày ban hành: 02/10/2020   Nội dung...

Báo cáo số 150/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 Số/ký hiệu: 150/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của...

Báo cáo số 149/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9/2020 và nhiệm vụ tháng 10/2020 Số/ký hiệu: 149/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9...

Công văn Số 143/TVTH-HCTH

Về việc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 Số/ký hiệu: 143/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: VV thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 Danh sách ủng hộ thiên tai năm...

Công văn Số 142/TVTH-HCTH

Về việc thống kê số lượng, chất lượng viên chức Số/ký hiệu: 142/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: Thống kê số lượng, chất lượng viên chức Biểu mẫu BM02                

Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện...

   Ngày 10/8/2020, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh ký Quyết định số 120/QĐ-TVTH về việc thành lập Ban Biên lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh...

Thông tư số 02 ngày 25.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 02 ngày 25.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định h bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin

Thông tư số 01 ngày 22.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 01 ngày 22.5.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu thông báo thành lập, sáp nhập, chia tách thư viện

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ

Nghị định số 93 ngày 18.8.2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thư viện

Luật Thư viện ngày 21.11. 2019

Luật Thư viện ngày 21.11. 2019