Công văn số 3061 ngày 20.8.2020 của Bộ VHTTDL

Công văn số 3061 ngày 20.8.2020 của Bộ VHTTDL hướng dẫn kế hoạch hoạt động của thư viện năm 2021  

Công văn số 2425 ngày 30.6.2020 của Bộ VHTTDL

Công văn số 2425 ngày 30.6.2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phục vụ người cao tuổi

Công văn số 2376 ngày 20.6.2019 của Bộ VHTTDL

Công văn số 2376 ngày 20.6.2019 của Bộ VHTTDL về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT_TW đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Công văn số 2024 ngày 15.5.2018 của Bộ VHTTDL

Công văn số 2024 ngày 15.5.2018 của Bộ VHTTDL về việc hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng  

Công văn số 753 ngày 05.3.2018 của Bộ VHTTDL

Công văn số 753 ngày 05.3.2018 của Bộ VHTTDL chỉ đạo tăng cường phục vụ thiếu nhi tại thư viện