Thông tư số 10 ngày 10.10.2019 của Bộ VHTTDL

Thông tư số 10 ngày 10.10.2019 của Bộ VHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện...

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 34 ngày 29.5.2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thông tư số 13 ngày 09.12.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 13 ngày 09.12.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV

Thông tư liên tịch số 02 ngày 19.5.2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL-BNV quy định Mã số tiêu chuẩn - chức danh nghề nghiệp thư viện

Thông tư số 18 ngày 08.12.2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thông tư số 18 ngày 08.12.2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Quyết định số 2608 ngày 10.7.2018 của Bộ VHTTDL

Quyết định số 2608 ngày 10.7.2018 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế giải thưởng văn hóa đọc

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du...

Quyết định số 329 ngày 15.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 329 ngày 15.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030  

Công văn số 4168 ngày 14.9.2018 của Bộ VHTTDL

Công văn số 4168 ngày 14.9.2018 của Bộ VHTTDL về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng