Kế hoạch số 170/KH-TVTH

Tổ chức "Nói chuyện chuyên đề" tháng 10 năm 2020 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi  Số/ký hiệu: 170/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/10/2020   Nội dung đính kèm: KH tổ chức nói chuyện chuyên đề tháng...

Công văn số 168/TVTH-BSXLTL

Về việc báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2020 Số/ký hiệu: 168/TVTH-BSXLTL Ngày ban hành: 20/10/2020   Nội dung đính kèm: 168 về việc báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2020 Các tài...

Thông báo số 165/TB-TVTH

Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Đặng Tấn Khôi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020...

Thông báo số 159/TB-TVTH

Thông báo phân công nhiệm vụ Trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Số/ký hiệu: 159/TB-TVTH Ngày ban hành:...

Kế hoạch số 157/KH-TVTH

Kế hoạch Tổ chức Trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Số/ký hiệu: 157/KH-TVTH Ngày ban hành: 02/10/2020   Nội dung...

Báo cáo số 150/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 Số/ký hiệu: 150/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của...

Báo cáo số 149/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9/2020 và nhiệm vụ tháng 10/2020 Số/ký hiệu: 149/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9...

Công văn Số 143/TVTH-HCTH

Về việc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 Số/ký hiệu: 143/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: VV thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 Danh sách ủng hộ thiên tai năm...

Công văn Số 142/TVTH-HCTH

Về việc thống kê số lượng, chất lượng viên chức Số/ký hiệu: 142/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: Thống kê số lượng, chất lượng viên chức Biểu mẫu BM02                

Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện...

   Ngày 10/8/2020, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh ký Quyết định số 120/QĐ-TVTH về việc thành lập Ban Biên lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh...