QUÂN ĐỘI ĐẨY MẠNH THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

0
109

   Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, toàn quân đã thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện công tác dân tộc. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí và giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đồng thời, thông qua tham gia công tác dân tộc, cán bộ, chiến sĩ quân đội còn tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

   Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã đưa đến bạn đọc cuốn sách “Quân đội đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Oanh và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trọng Tuyến đồng chủ biên. Cuốn sách dày 252 trang, ấn hành năm 2021 làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh tham gia thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây