Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Số/ký hiệu: 09/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 22/09/2021 Cơ quan ban...

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án...

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa,...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm,...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Số/ký hiệu: 3471/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 26/05/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp   Nội dung đính kèm:  3471_VPCP-KGVX_26052021_4-signed.pdf

Quyết định Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm...

Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Số/ký hiệu: 206/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/02/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phó Thủ...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã

Quyết định số 2608 ngày 10.7.2018 của Bộ VHTTDL

Quyết định số 2608 ngày 10.7.2018 của Bộ VHTTDL ban hành Quy chế giải thưởng văn hóa đọc

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 429 ngày 18.4.2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du...