Kế hoạch số 21/KH-TVTH

Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và luân chuyển tài nguyên thông tin thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 Số ký hiệu:...

Kế hoạch sô 18/KH-TVTH

Tổ chức phục vụ lưu động ngoài thư viện năm 2022 Số ký hiệu: 18/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/02/2022 Nội dung đính kèm: KH số 18/KH-TVTH

Công văn số 08/TVTH-BS&XLTL

Về việc hỗ trợ sách, báo, tạp chí phục vụ Trưng bày "Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu" năm 2021 Số/ký hiệu: 08/TVTH-BS&XLTL Ngày ban hành: 21/01/2021 Nội dung đính kèm: CV số 08/TVTH-BS&XLTL    

Thông báo số 07/TB-BBT

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban biên tập Trang thông tin  Điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 07/TB-BBT Ngày ban hành: 20/01/2021 Nội dung đính...

Quyết định số 06/QĐ-TVTH

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 06/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 19/01/2021 Nội dung đính kèm: QĐ số 06/QĐ-TVTH      

Công văn số 05/TVTH-TTTM

Về việc đăng ký nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 Số/ký hiệu: 05/TVTH-TTTM Ngày ban hành: 18/01/2021 Nội dung đính...

Báo cáo số 03/BC-TVTH

Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021 Số/ký hiệu: 03/BC-TVTH Ngày ban hành: 03/11/2021 Nội dung đính kèm: BC 03/BC-TVTH        

Thông báo 210

Về việc dừng làm thêm thứ 7 Số/ký hiệu: 210/TB-TVTH Ngày ban hành: 28/12/2020  Nội dung đính kèm:  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THƯ VIỆN VÀ  CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI...

   Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn Số 5884/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã,...

Thông báo số 192

Về việc làm thêm ngày thứ 7 Số/ký hiệu: 192/TB-TVTH Ngày ban hành: 26/11/2020  Nội dung đính kèm: