Báo cáo số 150/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 Số/ký hiệu: 150/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của...

Báo cáo số 149/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9/2020 và nhiệm vụ tháng 10/2020 Số/ký hiệu: 149/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh tháng 9...

Công văn Số 143/TVTH-HCTH

Về việc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 Số/ký hiệu: 143/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: VV thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 Danh sách ủng hộ thiên tai năm...

Công văn Số 142/TVTH-HCTH

Về việc thống kê số lượng, chất lượng viên chức Số/ký hiệu: 142/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: Thống kê số lượng, chất lượng viên chức Biểu mẫu BM02                

Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện...

   Ngày 10/8/2020, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh ký Quyết định số 120/QĐ-TVTH về việc thành lập Ban Biên lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh...