Công văn Số 143/TVTH-HCTH

Về việc thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 Số/ký hiệu: 143/TVTH-HCTH Ngày ban hành: 08/9/2020   Nội dung đính kèm: VV thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 Danh sách ủng hộ thiên tai năm...

Quyết định số 06/QĐ-TVTH

Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 06/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 19/01/2021 Nội dung đính kèm: QĐ số 06/QĐ-TVTH      

Thông báo số 159/TB-TVTH

Thông báo phân công nhiệm vụ Trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Số/ký hiệu: 159/TB-TVTH Ngày ban hành:...

Báo cáo số 150/BC-TVTH

Tình hình hoạt động của Thư viện tỉnh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 Số/ký hiệu: 150/BC-TVTH Ngày ban hành: 15/9/2020   Nội dung đính kèm: Báo cáo tình hình hoạt động của...

Quyết định số 175/QĐ-TVTH

Về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi Số/ký hiệu: 175/QĐ-TVTH Ngày ban hành: 04/10/2020   Nội dung đính kèm: QĐ 175      

Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện...

   Ngày 10/8/2020, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh ký Quyết định số 120/QĐ-TVTH về việc thành lập Ban Biên lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh...

Kế hoạch số 170/KH-TVTH

Tổ chức "Nói chuyện chuyên đề" tháng 10 năm 2020 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi  Số/ký hiệu: 170/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/10/2020   Nội dung đính kèm: KH tổ chức nói chuyện chuyên đề tháng...

Thông báo số 165/TB-TVTH

Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Đặng Tấn Khôi, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020...

Báo cáo số 03/BC-TVTH

Báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện Tổng hợp tỉnh tháng 01/2021 và nhiệm vụ tháng 02/2021 Số/ký hiệu: 03/BC-TVTH Ngày ban hành: 03/11/2021 Nội dung đính kèm: BC 03/BC-TVTH        

Công văn số 05/TVTH-TTTM

Về việc đăng ký nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 Số/ký hiệu: 05/TVTH-TTTM Ngày ban hành: 18/01/2021 Nội dung đính...