HỒ CHÍ MINH Nhà chiến lược quân sự tài ba

0
844

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, chiến sĩ xuất sắc của phong trào công nhân quốc tế. Tư tưởng của Người là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống di sản quý báu Người để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ, tư tưởng quân sự chiếm một vị trí trọng yếu. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh không chỉ là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân Việt Nam trong quá trình tạo thế, tạo lực tiến tới giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 30 năm đấu tranh giải phóng dan tộc, mà còn là ánh sáng soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ  quốc hôm nay và mai sau.

   Viện lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật sưu tầm, tuyển chọn, xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh – Nhà chiến lược quân sự thiên tài nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Cuốn sách gồm những bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học trong nước và nuóc ngoài đã công bố trên các sách, tạp chí và hội thảo khoa học. Nội dung cuốn sách gồm sáu phần chính:

  Phần thứ nhất: Những vấn đề chung, gồm các bài nghiên cứu, đánh giá những cống hiến vĩ đại trên nhiều lĩnh vực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực quân sự; khẳng định tính sáng tạo giá trị lý luận và thực tiễn của tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

   Phần thứ hai: Khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, gồm những bài nghiên cứu về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn.

   Phần thứ ba: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, gồm những bài viết với nội dung chủ yếu phân thích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn dân; xây dựng quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước thực hiện đại” làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

  Phần thứ tư: Nghệ thuật quân sự, gồm những bài viết phân tích sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về đánh giá địch – ta; xác định phương châm, phương thức tiến hành chiến tranh; tư tưởng chiến lược tiến công, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều; nghệ thuật toàn dân đánh giặc; kết hơp lực – thế – thời – mưu, thiên thời, địa lợi, nhân hoà; kết hợp giữa đánh và đàm,… tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù.

  Phần thứ năm: Xây dựng căn cứ địa, hậu phương, tập trung những bài nghiên cứu, luận giải nét sáng tạo trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa, hậu phương trong khởi nghĩa và chiến tranh; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

   Phần thứ sáu: Thế giới ca ngợi nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh, gồm những đánh giá, nhận định khách quan của các nhà nghiên cứu, chính khách nước ngoài về nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh trên các nội dung: lý luận khởi nghĩa toàn dân; chiến tranh nhân dân; về xây dựng lực lượng vũ trang; khoa học và nghệ thuật quân sự.

   Hồ Chí Minh nhà chiến lược quân sự thiên tài. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2013. – 667tr. ; 14cm. Số đăng ký cá biệt: DV.005351

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây