Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

1. Kế hoạch phối hợp Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Kế hoạch số: 442/KHPH-SGDĐT-TĐ, Ngày ban hành: 31/3/2022 Nội dung đính kèm: Kế hoạch phối hợp Tổ chức...

Hội thi Xếp sách nghệ thuật và Tuyên truyền Giới thiệu sách tỉnh Quảng...

  KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Số ký hiệu: 44/KH-UBND, Ngày ban hành: 16/03/2022 Nội dung đính kèm: 44/KH-UBND  

Lịch sử Việt Nam tập 15 – 2

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 15 – 2

Lịch sử Việt Nam tập 15 – 1

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 15 – 1

Lịch sử Việt Nam tập 14 – 3

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 14 – 3

Lịch sử Việt Nam tập 14 – 2

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 14 – 2

Lịch sử Việt Nam tập 14 – 1

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 14 – 1

Lịch sử Việt Nam tập 13 – 3

NÊN sao chép, chia sẻ, KHÔNG NÊN thương mại hóa. Lịch sử Việt Nam tập 13 – 3