Một số mẫu bài thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

1. Bùi Thị Ánh Dương, Lớp 4.1  2. Lê Thế Anh, lớp XD15D04  3. Đào Thị Diễm Trân, Lớp 5.3 4. Nguyễn Hiền Thương, lớp 5A