BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

   Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều thời gian và tình cảm quan tâm tới đồng bào các dân tộc, chăm lo xây dựng khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam....

MẤY VẤN ĐỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

   Nhằm góp phần công tác Mặt trận trong  tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với  công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới Tác giả giới thiệu...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀ MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT...

   Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là Đại đoàn kết các Dân tộc, Tôn giáo, Giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của Đất nước, Đoàn...

VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

   Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết...

LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

   Giới thiệu đến bạn đọc 2 nội dung:    - Lệnh về việc công bố luật số:02/2015/L-CTN, có hiệu lực từ  ngày 23 tháng 06 năm 2015;    - Luật Mặt trận Tổ quốc Việt...

LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI (Sơ...

        Phần mở đầu: Giới thiệu về đất nước, con người Quảng Ngãi và truyền thống đấu tranh Cách mạng trước năm 1930.    Các tác giả chia các giai đoạn lịch sử...