VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

0
993

   Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu đến bạn đọc  cuốn sách Về Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn Dân Tộc, do nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản gồm  các nội dung:

   I. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công , thành công, đại thành công.

   II. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt nam;

   III. Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa cà phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc;

   IV. Giữ gìn và tăng cường đại đoàn kết là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân;

   V. Về mặt trận dân tộc thống nhất;

   VI. Nội dung đại đoàn kết;

   VII. Nguyên tắc đại đoàn kết;

   VIII. Phương pháp đại đoàn kết;

   IX. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

   Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc/Hồ Chí Minh.- H. Nxb.Chính trị quốc gia,2003.-276tr.;19cm.

Số đăng ký cá biệt: LC.3661

                                                                 Ảnh: Hữu Vương
Tin: Thùy Nhân – P.TT-TM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây