Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

0
138

   Kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Đây là hai lĩnh vực có quan hệ mật thiết, tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau. Văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển kinh tế. Trong thời đại ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật mà yếu tố ngày càng quan trọng và quyết định là nguồn lực con người, là tiềm năng sáng tạo của con người. Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Cần phải có sự nhận thức thấu đáo hơn, đa chiều hơn về về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

   Đảng ta đã chỉ rõ: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Lý giải đúng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa sẽ giúp chúng ta có được những chính sách, giải pháp phát triển hài hòa và bền vững hai lĩnh vực này.

   Cuốn sách Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay do PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc biên soạn được Nhà xuất bản  Chính trị Quốc gia đã làm rõ nội hàm mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa về cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, nhằm phát huy hiệu quả, tích cực của mối  quan hệ này.

   Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ ngành văn hóa trong việc nhận thức, tham mưu, đề xuất đường lối, chính sách phát triển kinh tế và văn hóa giai đoạn hiện nay, đồng thời cung cấp những tư liệu quý, giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, từ đó xây dựng khát vọng làm giàu, lối sống văn hóa tích cực.

   Trân trọng mời tìm đọc!

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây