LÊ DUẨN TUYỂN TẬP

0
1053

   Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 07-04-1907. Đồng chí quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Tháng 03-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 10-07-1986, đồng chí Lê Duẩn từ trần. 

   Tổng Bí thư Lê Duẩn là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Những tác phẩm lý luận của đồng chí Lê Duẩn đã vận dụng và phát triển một cách đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, góp phần định ra đường lối chiến lược và sách lược của Đảng, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

   Cuốn sách “Lê Duẩn tuyển tập” được tuyển chọn những tác phẩm, bài viết, bài nói quan trọng có tính chiến lược của đồng chí Lê Duẩn từ năm 1950 đến năm 1965, giữa năm 1965 đến giữa năm 1975, giai đoạn 1975 1986. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc một nguồn tài liệu có giá trị về các tác phẩm lý luận, về những hoạt động cách mạng phong phú của đồng chí cố Tổng Bí thư, đồng thời cung cấp những cứ liệu lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam.

   Lê Duẩn tuyển tập/ H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2008. – 1370tr. ; 22cm.
   Số ĐKCB: Kho đọc: ĐN.031177   Kho mượn: MN.046943

Lê Duẩn tuyển tập/ H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2009. – 1503tr. ; 22cm
Số ĐKCB: Kho đọc: ĐN.031787

Ảnh: Hữu Vương, Tin: TK

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây