Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ

0
102

   Cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ” của GS. NGND. Hà Minh Đức là công trình nghiên cứu, phân tích về chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này là kết quả tổng hợp của sự nhận thức từ những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và của sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.

   Với văn phong mạch lạc, giản dị, có lý luận và thực tiễn, là kết tinh những quan điểm của tác giả với nền văn hóa, văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về đường lối và quan điểm chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo về vấn đề này. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ” năm 2022

   Nội dung cuốn sách gồm 06 phần:

   Phần thứ nhất: C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ

   Phần thứ hai: Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các chặng đường lịch sử

   Phần thứ ba: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và văn hóa, văn nghệ

   Phần thứ tư: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

   Phần thứ năm: Nghĩ về một “mùa vàng” trong văn nghệ

   Phần thứ sáu: Tính dân tộc trong văn hóa, văn nghệ (Bản sắc và các mối quan hệ với lịch sử, chính trị và xã hội)

   Trân trọng giới thiệu!

                                                                                                Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây