LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

0
1178

   Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này quy  định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng dân tộc  và các Ủy ban của Quốc hội; đồng thời Luật quy định về kỳ họp Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy  ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội.

   Trong quá trình thực hiện, đã phát sinh một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật này như: tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; trách nhiệm tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Ủy  ban thường vụ Quốc hội; trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức trưng cầu dân ý… Do vậy, ngày  19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành). – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. – 91tr. ; 19 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.042428-29        MN.062910-12

  Vân Trà – Phòng Thông tin Thư mục

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây