NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐƯỜNG SÁNG LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

0
582

   Trên cơ sở học thuyết Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo đã tiến hành xây dựng thành công Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Đảng do Người sáng lập là kết hợp phong trào công nhân, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, và cương lĩnh cách mạng đúng đắn. Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng đã được cách mạng thế giới trong thế kỷ XX kiểm chứng và chứng minh là đúng đắn và khoa học. Đây là cống hiến quan trọng của Người trong chiến lược cách mạng Việt Nam sau này.

   Nhằm tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đòi hỏi Đảng ta phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Đây được xem là nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

   Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2020, sách dày 152 trang gồm Hồ Chí Minh từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản; Những hoạt động và đóng góp của Người cho phong trào cộng sản quốc tế; Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây