KỶ NIỆM 80 NĂM VỀ ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

0
338

   Nhân Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, Thư viện Tổng hợp tỉnh Trưng bày sách, tài liệu, hình ảnh phục vụ bạn đọc tại Đơn vị, Website Thư viện (http://thuvienquangngai.vn) và Fanpage (Thư Viện Tổng Hợp Tỉnh Quảng Ngãi) với mục đích tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững…

   Để chống lại chính sách văn hoá phản động của phát xít Pháp – Nhật và tay sai của chúng, chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải lương, bi quan, bế tắc,… năm 1943, Đảng ta đưa ra bản “Đề cương về văn hoá Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) vào tháng 2 năm 1943.

   “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã trang bị những lý luận căn bản cho cán bộ hoạt động văn hóa, tư tưởng. Đề cương xác định văn hoá là một trong ba mặt trận cách mạng (chính trị, kinh tế và văn hoá). Đề cương nêu rõ nguy cơ của nền văn hoá Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp; phân tích mối quan hệ giữa cách mạng chính trị và cách mạng văn hoá; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá.

   80 năm trôi qua, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, tiếp tục “soi đường cho quốc dân đi” trong công cuộc xây dựng và phát triển một nước Việt Nam “hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trước lúc đi xa, cũng là mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tại Đại hội XIII – vì một nước Việt Nam “hùng cường, thịnh vượng”.

   Thời gian Trưng bày: Từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2023.
   Địa điểm: Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi (số 103 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi).
   Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý bạn đọc!

THƯ VIỆN TỔNG HỢP QUẢNG NGÃI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây