CẢ NƯỚC ĐỒNG LÒNG, TRANH THỦ MỌI THỜI CƠ, VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN  THẮNG LỢI NGHỊ  QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

0
181

   Cuốn sách  “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2023, gồm 506 trang, tuyển chọn 38 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Nội dung sách thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư nhằm triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như các lĩnh vực, khu vực và địa phương nói riêng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta. Nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần phải kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần nỗ lực vượt qua, một số cơ hội phải nhanh chóng nắm bắt để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

   Cuốn sách là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt. Góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay./.                

                                                                             Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây