HỒ CHÍ MINH – NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI

0
93

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thòi đại.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là một ngưòi cộng sản trung thành, mẫu mực, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, nhưng trước hết, Người là một nhà yêu nưóc vĩ đại. Chủ nghĩa yêu nước trong Hồ Chí Minh chính là động lực lớn nhất để Người vượt qua mọi khó khán, thử thách, tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc, thức tỉnh những giá trị truyền thống, đoàn kết cả dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. cả cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ vẹn trong một chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.

   Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành cuốn sách Hồ Chí Minh – Nhà yêu nước vĩ đại của Giáo sư Song Thành năm 2018, Sách dày 380 trang được hình thành trên cơ sở một số chuyên luận khoa học của Giáo sư Song Thành, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, một nhà nghiên cứu chuyên sâu, có nhiều công trình giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Hy vọng cuốn sách là một đóng góp cho công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước và ý chí cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới của đất nước.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây