HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI VIỆT NAM

0
496

   Học thuyết Mác – Lênin về Đảng Cộng sản đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với thuộc tính cơ bản là tính cách mạng và tính khoa học, đòi hỏi những người cộng sản phải nắm vững và quán triệt trong thực tiễn. Đồng thời phải biết vận dụng sáng tạo cho phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của dân tộc mình như điều mà Lênin đã từng chỉ dẫn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”.

   Quan điểm xây dựng Đảng Cộng sản được hình thành ngay từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, Người tự nguyện phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản. Hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh sớm nhận thức được vấn đề quan trọng đầu tiên của cách mạng, đó là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 Người đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

   Qua biết bao thăng trầm trong lịch sử hoạt động của Đảng, thực tiễn gần một thế kỷ qua đã chứng minh hùng hồn sự đúng đắn con đường hình thành, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là sự kết hợp giữa lý luận với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

   Cuốn sách “Hồ Chí Minh – Người xây dựng Đảng Cộng sản và Chính quyền Nhà nước kiểu mới Việt Nam” do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm 2020 của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Văn Yên trình bày những luận điểm, quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chỉnh đốn xây dựng Đảng nói chung và chính quyền nhà nước kiểu mới nói riêng, góp phần vào công cuộc cải cách hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước Việt Nam trong tình hình hiện nay với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết truyền thống với tư duy hiện đại, nhưng vẫn mang đậm tính nhân văn, văn hóa, đạo đức và tính pháp quyền.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây