GIỚI THIỆU SÁCH “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 – 2019)

0
2207

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*

   Cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam biên soạn. Sách gồm 5 phần: Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969; Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra cho phương hướng phát triển cách mạng Việt Nam cả hôm nay và cả tương lai.   

   *Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.- 1989.- 60tr.-19cm.

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*

    Cuốn sách Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách gồm: Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam….

   *Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- TP Hồ Chí Minh.- NXB Trẻ,1999.-110tr.-20cm.

 40 năm thực hiện di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh*

    40 năm qua (1969-2009), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ngày càng nhận thức sâu sắc Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng lời dạy của Bác Hồ. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ( 2009) thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ra mắt bạn đọc cuốn 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách gồm 3 phần:

   Phần 1: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện Di chúc của Người.

   Phần 2: Những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Phần 3: Bộ ảnh Những chặng đường lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Cuốn sách rất có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn cho thấy, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng ta mà uy thế của Việt Nam ngày càng có uy thế trên trường quốc tế – nhờ vào tính năng động và lập trường kiên định trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   *40 năm thực hiện di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh.-H.-NXB Văn hóa – Thông tin,2009.-435tr.-27cm.

 Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân*

   Một ấn phẩm do Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn theo lối biên niên, nằm trong bộ sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách giúp cho độc giả hiểu được nội dung của Bác diễn ra theo năm tháng, thậm chí ngày giờ, địa điểm. Tác giả đã đầu tư nhiều công sức và thời gian trong việc sưu tầm tư liệu và hồi ký của các nhân vật đã từng gặp gỡ, cùng hoạt động với Bác Hồ hoặc đã chứng kiến sự kiện, tham chiếu sự kiện lịch sử…để phục dựng cuộc đời hoạt động cách mạng thật phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy, nội dung cuốn sách không bị khô cứng trong sự kiện mà có da có thịt, hơi thở của cuộc sống, tầm vóc của danh nhân, thật lớn lao mà gần gũi, sống động và thuyết phục. Mỗi việc làm, tư tưởng của Bác thường được thể hiện bằng hành động và lời nói ngắn gọn, dễ hiểu để hướng tới mục đích cao cả duy nhất: Vì Tổ quốc, vì nhân dân Việt Nam. Đọc cuốn sách bạn sẽ kinh ngạc về tầm nhìn, bản lĩnh chính trị, sức làm việc bền bỉ, lòng tận tụy, cách thức tổ chức, điều hành đoàn thể và nhà nước, sự am tường các nền văn hóa, lòng trắc ẩn và lối sống giản dị, phong thái ung dung, chủ động trước mọi hoàn cảnh…của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân.-H.- NXB Hồng Bàng,2012.- 380tr.-27cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao*

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung được từng bước hình thành, phát triển trong quá trình gần 60 năm hoạt động cách mạng, hoạt động quốc tế của Người. Cho nên việc nghiên cứu, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là vấn đề có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa khoa học to lớn. Mặt khác nhiều lúc, chúng ta chưa thật sự quan tâm nghiên cứu, vận dung tư tưởng của Người về ngoại giao nên dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm trong công tác đối ngoại, công tác ngoại giao. Nghiên cứu tư tưởng của Người về ngoại giao là cách tiếp cận đúng đắn trong việc hoạch định đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Mời độc giả tìm đọc.

   *Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao.- Vũ Dương Huân.- H.-NXB Thanh niên, 2005.- 240tr.- 19cm.

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh*

   Cuốn sách Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh  gồm 3 phần: Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh – Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự; Thế giới ca ngợi sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Luận giải cho được những nguồn gốc và nội dung tư tưởng sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tiếp tục vận dụng ở một tầm cao mới là một quá trình, cần có sự nỗ lự nghiên cứu của nhiều thế hệ.

   * Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- H.- NXB Quân đội nhân dân, 2004.-488tr.- 20cm.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người*

   Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người do nhóm Trí thức Việt biên soạn. Cuốn sách có 5 phần: Bản Di chúc lịch sử; Quê hương yêu dấu; Những năm tháng tìm đường cứu nước ở hải ngoại; Việt Nam – Những địa danh lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo tổng khởi nghĩa và kháng Pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam thống nhất (1954-1969). Nhiều tư liệu về Bác Hồ ở Boston (Mỹ), Bác Hồ sống ở London (Anh), ở Pari (Pháp), ở Liên Xô (Liên bang Nga), Ở Xiêm (Thái Lan), ở Trung Quốc…

   *Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của Người.- H.- NXB Lao động, 2012.- 392tr.-27cm.

Trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh*

   Cuốn sách tập hợp 53 bài viết phong phú của tác giả Lê Xuân Vũ gợi nhớ nhiều sự kiện và bước đường phát triển đã qua của văn hóa, văn nghệ nước ta, gợi mở không ít điều trong tình hình mới.

   Sách có 3 phần: phần 1 về chính trị – xã hội; phần 2 về văn hóa; phần 3 về văn nghệ. Nhiều bài viết về tư tưởng của Bác Hồ như: Bác Hồ với việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam; Học tập lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mấy ý kiến về giáo dục và rèn luyện đạo đức Hồ Chí Mính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật…Cuốn sách giúp cho người đọc nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

   *Trong ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.-H.- NXB Văn học,2007.- 996tr.- 20cm.

Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội*

   Cuốn sách Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội được biên soạn của 2 tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, GS.TS. Phùng Hữu Phú dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1, Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội; phần 2, biên niên sự kiện.

   Cuốn sách nằm trong “ Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” và trên cơ sở nguồn tư liệu hiện có, bằng phân tích các tác giả đã tái hiện các chiều cạnh quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội, gồm cả quan hệ với tư cách Nguyên thủ quốc gia cũng như với tư cách một công dân thủ đô; cả tác động gián tiếp qua tư tưởng – lý luận lẫn tác động trực tiếp bằng chỉ đạo cụ thể; cả chiều quan hệ Hồ Chí Minh với Hà Nội và Hà Nội với Hồ Chí Minh.

   * Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội.- H.-NXB Hà Nội, 2010.-584tr.-24cm.

Quốc Thành

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây