Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL quy định đánh giá hoạt động thư viện

0
792

   Luật Thư viện được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Đánh giá hoạt động thư viện là một trong những nội dung mới và có ý nghĩa quan trọng được quy định tại Luật Thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.

   Nhằm cụ thể hóa khoản 5 điều 37 Luật Thư viện, Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL quy định cụ thể mục đích, nguyên tắc và thực hiện đánh giá hoạt động thư viện. Theo đó:

  • Mục đích của việc đánh giá hoạt động thư viện nhằm: Phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện thực hiện trên cơ sở xác định năng lực của thư viện, tác động của thư viện đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội để có cơ chế quản lý, đầu tư phù hợp, nghiên cứu, đề xuất chính sách, định hướng phát triển thư viện và văn hóa đọc của cả nước; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện thực hiện trên cơ sở đánh giá năng lực tổ chức tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện, việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để các thư viện xác định hiệu quả hoạt động, làm cơ sở lập kế hoạch, đưa ra giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của thư viện, khẳng định giá trị của thư viện đối với người sử dụng, cộng đồng và xã hội.
  • Các nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện, gồm: Bảo đảm tính khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật trong đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện thông qua việc sử dụng phương pháp định lượng, thống kê, tính toán, thu thập số liệu theo tiêu chuẩn quốc gia; bảo đảm tính trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng trong đánh giá hoạt động thư viện thông qua việc thu thập các thông tin, số liệu đánh giá được điều tra, thu thập tại các thư viện, đồng thời với việc lấy ý kiến người sử dụng thư viện theo tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng chung đối với các loại thư viện; kỳ đánh giá hằng năm được tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo; đối với thư viện thuộc các cơ sở giáo dục, việc tự đánh giá có thể được kết hợp thực hiện thêm theo năm học.
  • Thông tư hướng dẫn các bước thực hiện đánh giá hoạt động thư viện bảo đảm tính quy chuẩn và thống nhất trong thư viện.

   Việc áp dụng các tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện được quy định theo nhóm thư viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và vai trò của thư viện. Thông tư gồm 10 Điều và 02 biểu mẫu văn bản được thiết kế ban hành kèm theo về báo cáo kết quả thư viện tự đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá hoạt động thư viện của cơ quan, tổ chức thành lập thư viện hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thư viện.

   Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

   Toàn văn Thông tư có thể xem ở đây.

VTV
Nguồn: http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây