KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

0
333

   Sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp thực hiện và ấn hành năm 2023. Cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị lý luận thực tiễn, thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

   Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”, là một trong những nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam; uy hiếp sự tồn vong của chế độ, làm mất niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cơ bản, lâu dài, cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai… nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

   Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” là những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa và chịu sự giám sát của Nhân dân, phải tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và chung tay trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

   Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, là 62 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, 10 ý kiến của Đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết, kiên trì chống “giặc nội xâm” đến cùng./.

THƯ VIỆN TỔNG HỢP TỈNH QUẢNG NGÃI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây