365 LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác...

Who? Vincent van Gogh

Who? Karl Marx

Who? Stephen hawking

Who? Jane Goodall