50 NĂM CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái...

   Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp...

Hồ Chí Minh hòa bình hợp tác và phát triển

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

BÁC HỒ VỚI VIỆC ĐỌC VÀ TỰ HỌC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha già dân tộc, Bác Hồ kính...

Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HỒ CHÍ MINH TRÍ TUỆ VÀ VĂN HÓA

   Cuốn sách “Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa” là cuốn sách được biên tập mở rộng theo hướng nghiên cứu. Với cách hiểu văn hóa cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp,...

Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TẤM GƯƠNG BÁC, NGỌC QUÝ CỦA MỌI NHÀ LÒNG NHÂN ÁI VÀ ĐỨC KHOAN...

   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân ta là một chủ trương có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn trên nhiều...

Bác Hồ sống mãi với chúng ta (Hồi ký)

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã...

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.