Quảng Ngãi: Tiềm năng và động thái kinh tế (1990 – 1999)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000911 Dowload tại đây: DCN.000911      

PHẠM VĂN ĐỒNG người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000910 Dowload tại đây: DCN.000910      

Anh hùng Trương Định

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000904 Dowload tại đây: DCN.000904      

Mấy nét văn hóa cổ truyền Kà Dong

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000897 Dowload tại đây: DCN.000897      

Danh thắng xứ Quảng

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000883 Dowload tại đây: DCN.000883        

Văn hóa làng và làng văn hóa ở Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000879 Dowload tại đây: DCN.000879      

BA TƠ truyền thống, đổi mới và phát triển

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000865 Dowload tại đây: DCN.000865      

Quảng Ngãi trên đường đổi mới

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000859 Dowload tại đây: DCN.000859      

Văn hóa và Đổi mới

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000853 Dowload tại đây: DCN.000853      

Lê Trung Đình & Phong trào Cần Vương ở Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000793 Dowload tại đây: DCN.000793