CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 THẮNG LỢI VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
769

   Cách đây 76 năm, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra và giành thắng lợi lật đổ ách thống trị tàn bạo của phátxít Nhật, đánh đổ chế độ quân chủ lỗi thời, khôi phục nền thống nhất của đất nước; thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước; khẳng định xu thế phát triển và tạo nên sức bật mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng do Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

   Để giúp bạn đọc thấy rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám khởi đầu bằng thời điểm cuộc chiến tranh thế giới nổ ra (9-1939) đến chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945; Thư viện Tổng hợp trên trân trọng giới thiệu cuốn sách Cách mạng Tháng Tám 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, GS.TS Trịnh Nhu – TS. Trần Trọng Thơ biên soạn. 

   Nội dung sách được chia làm 6 chương. Sách tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cưu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Các tác giả cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

                                                                                                    Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây