CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

0
1188

   Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 4 bài học lý luận chính trị thay cho 6 bài học lý luận chính trị được ban hành năm 2013. Nội dung các bài học lý luận chính trị được biên soạn theo hướng ngắn gọn, súc tích, các thông tin ở mức phổ thông, căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên.

   Cuốn sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên” bao gồm 4 nội dung chính:

  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
  4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

   Các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên/nhiều tác giả.-Hà Nội: Nhà xuất bản: Thanh niên, 2019.-248tr.;21cm

Thùy Nhân

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây