Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình ở nông thôn và đô thị

0
270

   Nhìn lại hơn ba thập kỷ đổi mới chúng ta xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng các chuẩn mực của nền văn hóa này chưa được phát triển đồng bộ. Chúng ta nhận thức rằng, nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc cùng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo thành một chỉnh thể hữu cơ của một thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nó vừa là sản phẩm, vừa là động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI đã nhận xét rằng, cho đến tận ngày nay “Văn hóa phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Quản lý văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản còn thiếu chặt chẽ. Môi trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức”.

   Cuốn sách “Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình ở nông thôn và đô thị” của tác giả Đỗ Huy, do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2021 đã được tác giả đi sâu nghiên cứu  và trình bày các vấn đề xây dựng môi trường văn hóa ở nông thôn Việt Nam, đô thị Việt Nam, ở cơ quan xí nghiệp, trong lối sống hướng tới các giá trị của cái đúng, cái tốt và cái đẹp.

   Môi trường văn hóa Việt Nam hôm nay là biểu hiện trình độ phát triển văn hóa Việt Nam, ý thức của con người Việt Nam về sự phát triển bền vững. Đó là sự phát triển thỏa mãn các nhu cầu của các thế hệ người hiện tại không những không làm phương hại đến sự phát triển nhu cầu của các thế hệ trong tương lai mà còn chuẩn bị tốt nhất cho các thế hệ tiếp theo thỏa mãn nhu cầu của mình theo cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trên cơ sở giá trị học mà nhận thức của sự phát triển môi trường văn hóa ở Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai.

        Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây