TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

0
644

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, Người liên tục đề cập vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hình thành một hệ thống các luận điểm mang tính nhất quán. Bước vào sự nghiệp đổi mới, Đảng ta cũng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là yếu tố giúp cho Đảng ta ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

   Nhằm đáp ứng nhu cầu về tư liệu học tập, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, Thư viện Tổng hợp Tỉnh trân trọng giới thiệu cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do TS Phạm Ngọc Anh và PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia đồng chủ biên. Cuốn sách đề cập các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, về việc vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay… Ngoài ra, phần phụ lục gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Sách được xuất bản nhân dịp 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

   Nội dung cuốn sách:

   Chương 1: Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tiến trình cách mạng Việt Nam, gồm những bài về quá trình vận động tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, về quan điểm của Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, về bản chất giai cấp công nhân,…

   Chương 2: Nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung những bài nghiên cứu về việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, công tác cán bộ trong công tác xây dựng Đảng.

   Chương 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay, tập hợp những nội dung về quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm gần đây và giai đoạn cách mạng mới.

   Trong phần Phụ lục, tác giả cuốn sách đã nêu những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tiến trình cách mạng Việt Nam và những nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong: đồng chủ biên. – Hà Nội : Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2005. – 574 tr. ; 21 cm. Số đăng ký cá biệt: MN.044031.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây