TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

0
1250

   Trong lịch sử các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử sôi động, đầy biến cố của dân tộc; phản ánh ý chí, nguyện vọng của các dân tộc và bằng hoạt động của mình, đã góp phần vào sự phát triển của thời đại. C.Mác, Ăngghen, V.I.LeNin, Hồ Chí Minh… là những con người như vậy. Cuộc đời và hoạt động của Người đã có những cống hiến vô cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng vào lịch sử phong trào cộng sản và công nhân, phong trào giải phóng dân tộc của thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là niềm tin, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, di sản tinh thần vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng ta, Dân tộc ta. Thế giới còn đổi thay, tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi.

   Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam ra đời trên cơ sở thành quả nghiên cứu đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”, đây là một đề tài có quy mô rộng lớn, nội dung rất phong phú do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài và Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

          Cuốn sách gồm: Lời mở đầu, ba phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh:

   Phần thứ nhất: Quá  trình hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.

   Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

   Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí Mih tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam

   Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

   Những luận điểm lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập trong cuốn sách đã được tác giả phân tích sâu sắc và trình bày thành một hệ thống các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau, và nêu lên một định nghĩa bao quát về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống lý luận về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam: cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Cuốn sách đã góp phần quan trọng làm cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là đã góp phần làm luận cứ khoa học để đề ra đường lối, quan điểm đúng đắn sáng tạo trong các nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Trung ương Đảng.

   Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam góp phần thiết thực vào nhiệm vụ nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

   Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp chủ biên. – Hà Nội : Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. – 403 tr. ; 21 cm. Số đăng ký cá biệt: MN.057712 – 714; DN.038576.

   Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                                                Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây