HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ VỀ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC

0
466

   Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ quốc tế kiên cường đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội.

   Hồ Chí Minh là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang của Tổ quốc. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa của dân tộc và của nhân loại; là sự tiếp thu và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Đúng như trong Điếu văn lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trong buổi lễ Truy điệu Người tại Quảng trường Ba Đình ngày 9 tháng 9 năm 1969 viết: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

   Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình hình thành, phát triển tư tưởng đạo đức cách mạng mà Người là tấm gương tiêu biểu. Người đã tiếp thu có chọn lọc truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu những hạt nhân hợp lý của các tư tưởng đạo đức Phật giáo, Nho giáo phương Đông, đạo đức tư sản; của các cuộc cách mạng tư sản phương Tây về “tự do – bình đẳng – bác ái. Cho nên bằng nhân cách và trí tuệ siêu việt, Hồ Chí Minh đã xây dựng nền đạo đức cách mạng phù hợp với thực tiễn dân tộc và nhân loại.

   Cuốn sách “Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức” do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành năm 2017, sách dày  376 trang bao gồm Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng; Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng; Hồ Chí Minh về những nguyên tắc đạo đức cách mạng; Tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh; Tính thiết thực của học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện Hiện nay.

   Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị cho độc giả.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây