Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam

0
304

   Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đường lối văn hóa của Đảng định hướng cho sự phát triển của văn hóa, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn cách mạng, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

   Từ những chủ trương của Đảng, những định hướng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đại hội XIII của Đảng về văn hóa, con người Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại “Hội nghị Diên Hồng 2021” về văn hóa, cuốn sách “Đường lối văn hóa của Đảng trong chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam” do Tác giả Lê Mậu Lâm chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản năm 2022, góp phần làm rõ các chủ đề lớn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

   Nội dung cuốn sách gồm ba phần, tập trung vào 06 chủ đề lớn:

   Một là, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước…

   Hai là, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị quốc gia – dân tộc…

   Ba là, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

   Bốn là, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng miền…

   Năm là, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị thật sự là đạo đức, văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam…

   Sáu là, xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

   Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Minh Nghìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây