50 NĂM CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái...

   Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp...

HỒ CHÍ MINH – CON NGƯỜI VÀ THỜI ĐẠI DẤU ẤN TRONG LÒNG NHÂN...

   Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người luôn vì dân, vì nước, đấu...

BÁC HỒ SỐNG MÃI VỚI CHÚNG TA

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam, anh hùng kiệt xuất trong lịch sử hiện đại Việt Nam,...

BÁC HỒ VỚI MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, một vĩ nhân của thời đại. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Trong lịch sử các dân tộc thường có những vĩ nhân mà cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng và hành động gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử sôi động,...

BÁC HỒ VỚI VIỆC ĐỌC VÀ TỰ HỌC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha già dân tộc, Bác Hồ kính...