Trang chủ GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện lịch sử đặc biệt, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Để góp phần phổ biến kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôn nay. Thư viện Tổng hợp Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).

Không có bài viết để hiển thị