Mười hai thắng cảnh Quảng Ngãi: Thiên Ấn Niêm Hà

LTS: Khoảng đầu năm Canh Ngọ 1750, Nguyễn Cư Trinh (1716 - 1767) được bổ nhiệm làm tuần vũ Quảng Ngãi. Trong thời gian hành chức, vị quan văn võ toàn tài nầy đã...